Ruhsat İşlemleri

SIHHI İŞYERLERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

 1. Başvuru Formu ve Dilekçe
 2. Vergi Levhası
 3. Esnaf Sicil Belgesi
 4. Esnaf Oda Kayıt Belgesi
 5. Bağ kur veya Emeklilik Belgesi
 6. İskân Raporu, Tapu, Kira Kontratı
 7. Ustalık Belgesi, Satış Elemanlığı Belgesi
 8. Noterden Devir Sözleşmesi Eski Küşat (İş Yeri Devir İse)
 9. Kat Maliklerinden Muvakafatname
 10.  Zorunlu Mali Sigorta (Gerekiyorsa)
 11.  Nüfus Cüzdanı Sureti
 12.  İkametgâh İlmühaberi
 13.  2 Adet Fotoğraf
 14.  Ç.T.V. Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)
 15.  Sağlık Raporu
 16.  Fenni Rapor
 17.  İtfaiye Raporu
 18.  Naylon Dosya
 19.  15 TL Beyanname Ücreti

ŞİRKETLERİN ALACAĞI İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN)

 1. Başvuru Formu Matbu (Dilekçe ve Ekleri)
 2. Vergi Levhası
 3. İskân Raporu, Tapu, Kira Kontratı
 4. Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Ticaret Odası Sicil Belgesi
 6. İmza Sirküleri
 7. Şube Gazetesi (Şube Açıyorsa)
 8. Ustalık Belgesi
 9. Noterden Devir Sözleşmesi ve Eski Küşat İşyeri Devir İse
 10.  Kat Maliklerinden Muvafakatname (Karar Defterine İşlenecek)
 11.  Zorunlu Mali Sigorta (Gerekiyorsa)
 12.  Naylon Dosya
 13. Ç.T.V. Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEN İSTENECEK BELGELER (ŞİRKETLER İÇİN)

 1. Kuruluş İlanı (Ticaret Sicil Gazetesi)
 2.  Ticaret Odası Kaydı
 3. Açılması İstenilen Yer İçin Yönetim Kurul Kararı Tutanağı ve Yetkili Temsilciye Yönetim Kurulu Kararı ile Verilmiş Yetki Belgesi (Vekâlet)
 4. Açılması İstenilen Yeri İşletecek Olan Mesul Müdür İçin Yönetim Kurulu Kararının Tasdikli Sureti
 5. Dilekçe ve Beyanname
 6. Mesul Müdür Nüfus Cüzdanı Sureti
 7. Mesul Müdür İkametgah Belgesi
 8. Mesul Müdür Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Sağlık Raporu
 9. Mesul Müdür Adli Sicil Kaydı
 10. Mesul Müdür Vesikalık Renkli Fotoğraf (3 Adet)
 11. Tasdikli Tapu Senedi Sureti
 12. İşyeri Kiralık İse Noter Tasdikli Kira Kontratı
 13. Açılan İşyeri Mesken İse Kat Maliklerinden Oy Birliği ile Muvafakatname
 14. İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi
 15. Vergi Levhası
 16. İskan Raporu (İmar Müdürlüğü Onayına)
 17. İmza Sirküleri
 18. Klasör Dosya
 19. Ç.T.V. Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)
 20. Gürültü Raporu
 1. İlçe Emniyet Yazısı
 2. Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı
 3. Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı
 4. İşyeri Krokisi
 5. İtfaiye Raporu
 6. Küşat Heyet Raporu
 7. Başkanlık Makamı Oluru