Haymana Belediyesi

AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

Geri

19 Mart 2021

T.C.
HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ
 İHALE İLANI

S.No

İhalenin Konusu

İşin Süresi

KDV Dahil 3 Yıllık Muhammen Bedel (TL)

Şartname Bedeli(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Belediye sınırları içerisindeki merkez ve kırsal mahallelerde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi

 3 YIL

   30.000,00

  200,00

1.000,00

30.03.2021

14:00

1-  İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile yukarıda tabloda belirtilen gün ve saatte Haymana Belediyesi (Yeni Mah. Ankara Cad. No:17 Haymana/ANKARA)  Belediye Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
3- Postayla veya faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
1-İstekliye ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Tip 3 Tesis özelliklerinde Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
2- Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
3- Kanuni ikarmetgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
4- Şartname satın alındığına dair belge
5- Geçici teminatın ödendiğine dair belge
6- İdareye borcu olmadığına dair belge
7-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
8-Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname örneği ve/veya imza sirküsü
9- Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
10-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren  Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
11-Ortak girişim ve Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 30/03/2021 tarihinde Salı günü saat 13.30’a kadar Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.