Haymana Belediyesi

BİNA YAPIM İŞİ İHALESİ

Geri

30 Nisan 2021

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
HAYMANA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/227728

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİMAHALLE ANKARA CADDESİ 27 06860 HAYMANA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3126582906 - 3126581848

c) Elektronik Posta Adresi

:

topaluzeyir@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

466,68 m²'lik tek kat inşaat yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Haymana Belediye Başkanlığı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Haymana Belediye Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

10.05.2021 - 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin´de" yer alan (B) ÜST YAPI (BİNA)  GRUBU İŞLERİNİN ALTINDAKİ  III. GRUP: BİNA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Aşırı düşük teklif sorgulaması ve belge kontrolü yapıldıktan sonra; geçerli teklif sahipleri arasında Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak aşağıda detaylıca tanımlanan Değerlendirme Yöntemi kullanılarak tespit edilecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (40 Puan)
“Teklif fiyatı puanlaması 40    tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 40  / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.”
 
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (60 Puan)
 
A.2.1.İstekli  Teknik  Eleman Güç Puanı;[30]  Puan
İsteklinin merkez ofisinde ihale ilan tarihinden önce aşağıda yazılı Teknik Personellerin en az 3 ay ve daha fazla süre ile  çalışıyor olması halinde;
 
A.2.1.1.
1 Mimar ve /veya İnşaat Mühendisi için;          [10] puan
1 Makine Mühendisi için;                                 [10] puan
1 Elektrik Mühendisi için;                                 [10] puan
 
A.2.1.1.2
Teknik Personellerin en az 3 aydan daha az süre ile  çalışıyor olması halinde;
1 Mimar ve /veya İnşaat Mühendisi için;          [5] puan
1 Makine Mühendisi için;                                 [5] puan
1 Elektrik Mühendisi için;                                 [5] puan
 
olmak üzere, fiyat avantajı uygulanacaktır. Şirket sahibi ve ortakları bu madde kapsamında değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.
  
A.2.2  İstekli Finansal güç puanı; [10]  
İsteklinin yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri üzerinden hesaplanan; belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar, hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir);
0,75 (eşit) ile 1,5 arasında ise             [2] puan
1,50 (eşit) ile 2,50 arasında ise           [4] puan
2,50 (eşit) ile  3,50 arasında ise          [6] puan
3,50 (eşit) ile 5,00 arasında ise           [10] puan
olmak üzere fiyat avantajı uygulanacaktır. İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.
 
A.2. 3.  İstekli  Genel Hizmet Deneyimi  Puanı  ;[10]  Puan
İsteklinin genel hizmet deneyimleri ilgili faaliyet süresi;
20 Yıldan Fazla ise                               [10]
10-20 yıl ise (20 yıl dahil)                        [8]
5-10 yıl ise (10 yıl dahil)                          [5]
d) 0-5 yıl ise (5 yıl dahil)__                      [2] Puan,
  
A.2.4.İstekli İş Deneyim Güç Puanı :  ;[10]  Puan
İsteklinin İdari Şartnamenin 7.6 maddesine istinaden sunmuş olduğu İş  Deneyim Belgesine ilaveten son on beş yıl içinde tek sözleşme altında geçici kabulü yapılmış, yapım işleri ile ilgili ;
Teklif ettiği bedelin 3 katına eşit veya 3 katından büyük iş deneyim belgesi sunması halinde        [10]
Teklif ettiği bedelin 2 katına eşit veya 2 katından büyük iş deneyim belgesi sunması halinde        [ 5] 
Teklif ettiği bedelin 1 katına eşit veya 1 katından büyük iş deneyim belgesi sunması halinde        [ 2] puan
 
A.3. Toplam puan:
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli:
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
Not: Tüm hesaplamalar, virgülden sonraki en yakın dört basamaklı sayıya yuvarlanarak yapılacaktır.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
 Yukarıdaki kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla fiyat dışı unsurlardan faydalanmak isteyen teklif sahiplerinin teklifleri ekinde;
1. İsteklilerin merkez ofisinde çalışan teknik personeline ait noter tasdikli mezuniyet belgelerinin / diplomalarının, YMM/SMMM/SM onaylı sigortalı işe giriş bildirgelerinin, SSK beyanlarının veya YMM/SMMM/SM onaylı ücret bordrolarının teklif dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Şirket sahibi veya ortakları bu madde kapsamında değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.  İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir. İhaleye teklif verecek isteklilerin bu madde kapsamında istenen teknik personellerin geriye dönük sigorta bildirgesi vermek suretiyle sunacakları belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Finansal güç puanı, isteklinin 2019 ve/veya 2020 yılı sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile hesaplanacaktır. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) finansal güç puanı hesabı için sunmaları gerekmektedir. İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.
3. İstekliler Genel Hizmet deneyimi ile ilgili olarak Kuruluş Ticaret gazetesi, Unvan değişikliği Ticaret Sicil gazetesi vb  sunmaları  gerekmektedir.  İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.
4. İstekli İş Deneyim Güç Puanı ile ilgili olarak; İsteklilerin son on beş yıl içinde tek sözleşme altında geçici kabulü yapılmış yapım işleri ile ilgili iş deneyim belgesi sunmaları gerekmektedir. Birden fazla iş bitirme belgesi toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınmayacaktır. İş bitirme belgesi dışındaki belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.
 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;.
Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.