Haymana Belediyesi

SEYRAN VE MEDRESE KAPLICALARI KİRA İHALE İLANI

Geri

30 Nisan 2021

T.C.
Haymana Belediye Başkanlığından

Seyran ve Medrese Kaplıcaları Kira İhale İlanı

S.No

İhalenin Konusu

İşin Süresi

5 Yıllık Muhammen Bedel (TL)

Şartname Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Seyran Mahallesi Hüseyin Gökşen Sokak No:4 Haymana/ANKARA adresinde bulunan Seyran Kaplıcası kira ihalesi

5 YIL

360.000,00

100

36.000,00

25.05.2021

10:00

 

S.No

İhalenin Konusu

İşin

Süresi

5 Yıllık Muhammen    Bedel (TL)

 Şartname     Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

2

Medrese Mahallesi Fatih Cad. No:11 Haymana/ANKARA adresinde bulunan Medrese  Kaplıcası kira ihalesi

5 YIL

360.000,00

100

36.000,00

25.05.2021

11:00

 

1-  İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Artırma Usulü ile yukarıda tabloda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda Kültür Merkezinde yapılacaktır.

2- İhalede açık artırma sonucunda 1. olan firma ihale sözleşmesini imzalamadığı taktirde ihale en yüksek fiyatı veren 2. firmaya,  ikinci olan firmanın da sözleşmeyi imzalamaması halinde ihale 3. firmaya verilecek diğer firmaların geçici teminatı irat kaydedilecektir.
3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Haymana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- Postayla veya faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 1-Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
 2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
 3- Şartname satın alındığına dair belge
 4- Geçici teminatın ödendiğine dair belge
 5- İdareye borcu olmadığına dair belge
 6-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 7-Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter  tasdikli vekâletname örneği ve/veya imza sirküsü
 8- Gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
 9-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren  Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
10-Ortak girişim ve Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını ihale saatine kadar Haymana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.       

İlan olunur.