Haymana Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Geri

Akın ÖPÖZ

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Müdürlüğümüz imar ve planlama faaliyetlerinde; 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanunlara göre yayınlanmış Yönetmelikler doğrultusunda görevini sürdürmek,                                                                                                                                                    
 2. Kesinleşen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, sunulan imar planları/plan değişikliklerini inceleyerek Başkanlık Makamı’nın olurlarıyla Belediye Meclisi’ne sunmak, kesinleşen imar planı/değişikliklerinin askı ve ilan işlemlerini yürütmek,                                                                                                                                       
 3. Belediye Meclisi’nce uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak, karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Encümene sunmak,                                                                                                                         
 4. Kesinleşen parselasyon planlarının askı ve ilan işlemlerini yapmak ve tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek,                                                                                                                        
 5. Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlamak ve sunmak,

 6. Onaylı parselasyon planları doğrultusunda parsellerin imar çapları ve yol kotlarını hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek,

 7. Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince müdürlüğe sunulan mimari projeleri inceleyerek onaylamak ve diğer projelerin (statik, tesisat v.b.) mimari projeye uygunluğunu denetlemek,

 8. Onaylanan mimari proje ve mimari projesine göre kontrol edilen diğer projeler ve sunulan belgeler doğrultusunda yapı izini vermek,

 9. Yapı denetim kuruluşları hakkında ilgili yasa ve yönetmelik gereğince (iş ve işlemleri ile ilgili) gerekli yazışmaları yapmak,                                                                                                                                                                                                                                       
 10. Yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek, 

 11. Kamu arazisi ve mera arazisi üzerine yapıldığı anlaşılan izinsiz yapıların ruhsata bağlanıp bağlanamayacağını tespit ederek 775 sayılı ve 3091 sayılı Kanun ve diğer yasalar doğrultusunda yıkımını sağlamak,                                                                                                                                                                            
 12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü ilgilendiren vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh ve tahakkuklarını yapmak, askı-ilan işlemlerini yürütmek,

 13. Riskli alan tespiti yapmak ve bu alanlara ait dosya hazırlamak, ilgili bakanlıklara müracaat ederek yasal süreçleri yürütmek,                                                                                                                                         
 14. İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak, yaptırılmasını sağlamak,                                                                                                                                                                 
 15. Yapı denetim firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili, diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,

 16. İmarlı bölgede inşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Cad. Belediye Sarayı Haymana/Ankara
Tel: 0312 658 10 07/ 131
E-Posta: imar@haymana.bel.tr

 

EK DOSYALAR