Haymana Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Geri

Muhammet AVCI

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

  1. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,                                                                                                                                                                                                                                                                  
  2. İlgili mevzuatı çerçevesinde Müdürlükçe tahakkuk ettirilecek gelirlerin tahakkuk işlemlerini yürütmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

  3. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,                                              
  4. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

  5. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

  6. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

  7. Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek,                                                                     
  8. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,                                                                                                          
  9. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Cad. Belediye Sarayı Haymana/Ankara
Tel: 0312 658 10 07/ 112
E-Posta: mali@haymana.bel.tr

 

EK DOSYALAR