Haymana Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Geri

Ozan ERMİŞ

Müdür V.

 Müdürlüğün Görevleri

 1. Belediyenin amaçları, prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, kurumsal kimliğini güçlendirmek, halkla ilişkiler çalışması yürütmek,                                             
 2. İlçe halkının yönetime katılımını sağlamaya, halkın inisiyatifini arttırmaya ve yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,                                                                                                             
 3. Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikaların halka benimsetilmesi, yapılan işlerin duyurulması ve Belediyenin kurumsal imajının olumlu olarak güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,                                                                                                                                                        
 4. Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikaların halka benimsetilmesi, yapılan işlerin duyurulması ve Belediyenin kurumsal imajının olumlu olarak güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,                                                                                                                                                              
 5. Belediye hizmetlerinin tanıtımını sağlayacak (genel ve özel) araştırmalarla projeler hazırlamak, gerektiğinde projeleri uzman kişi veya ajanslara yaptırmak,                                                                                                   
 6. Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılacak basın açıklaması, kitap, kitapçık, el ilanı, bülten, broşür, web sayfası vb. çalışmaları içerik olarak hazırlayıp bu materyalleri basmak,                                                                                                                                                      
 7. Yerel ve ulusal düzeyde periyodik (günlük, haftalık, aylık vb.) yayın yapan gazetelerde, medyada Belediyeyle ilgili haberlerin takip edilerek Başkan, Başkan Yardımcısı ve ilgili müdürleri bilgilendirmek, gerekli işlemlerin yapılmasını takip edip ve sonuçlandırmak, bununla ilgili her çalışmada Başkana düzenli olarak bilgi vermek,                                                                                                                                         
 8. Belediye Başkanının kamuoyuyla paylaşmayı gerekli gördüğü açıklama, duyuru, tekziplerin yayın organlarına duyurulması yönünde organizasyon yapmak, Başkanın basın toplantılarını organize etmek,              
 9. Çeşitli alanlarda (etkinlik, açılış, ziyaret vb.) fotoğraf ve video çekimlerinin yapılmasını, arşivlenmesini sağlamak,                                                                                                                                                       
 10. Çeşitli hizmet tanıtımları için video hazırlamak ve arşivlenmesini sağlamak,                                                         
 11. Belediye faaliyetlerinde ve tanıtımında kullanılan her türlü basılı materyal (kitap, kitapçık, broşür, gazete vb.) ile tüm dış mekân çalışmalarının kurumsal kimliğe uygun olarak tasarımını yapmak ve basmak,                                                                                                                                                                  
 12. Vatandaşlardan tüm platformlarda (İletişim Merkezi, Sosyal Medya vb.) gelen şikayet, öneri vb. konularının kısa zamanda ilgili müdürlüklere bildirilmesi, takip edilmesi ve vatandaşa geri dönülerek bilgi verilmesini sağlamak,                                                                                                                                                       
 13. Belediye çalışmalarıyla ilgili olarak, yayın kuruluşlarından gelen taleplerin (çekim, röportaj) değerlendirilmesini ve organizasyonlarını yapmak,                                                                                                         
 14. Belediyeye bağlı müdürlüklerin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak gezi, kurs, seminer, konferans gibi eğitici-öğretici etkinliklere katılmak, gerekli bilgileri derlemek,                                                                    
 15. Belirli gün ve haftalarda Belediyeye bağlı müdürlükler tarafından yapılacak her türlü organizasyon ve etkinliğin koordinesini, duyurusunu ve tanıtımını yapmak,                                                                                       
 16. Belediye çalışmalarının kamuoyundaki etkisini değerlendirmek üzere, çeşitli tekniklerle ölçümlemeler yaptırmak,                                                                                                                                                         
 17. İlçede yaşayan vatandaşların Belediyeden beklentilerini öğrenmeye yönelik, değişen şartlara göre ortaya çıkabilecek yeni taleplerin belirlenmesi amacıyla çeşitli yöntemler (yüz yüze, telefon, anket vb.) kullanılarak kamuoyu araştırması yapmak/yaptırmak,                                                                                                           
 18. Belediyeye bağlı müdürlüklerin tüm etkinlikleri ile ilgili her türlü tanıtıcı, kamuoyunu ilgilendirici el ilanı, broşür, dergi, el ilanı ve broşür bastırmak, CD veya kısa film hazırlamak ve basmak; hazırlanan yayınların halka, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlamak,                                                                                     
 19. İlçenin tarihi, kültürel, sanatsal, turistik vb. değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı amacıyla seminer, bilgi şöleni, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılım sağlamak; bu doğrultuda yerli ve yabancı kamu veya özel kurum, kuruluşları desteklemek, gerekli işbirliğini sağlamak, bu faaliyetlerle ilgili duyuru yapmak, kitap, dergi, el ilanı ve broşür bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak, özendirici ödüllerle faaliyetlere katılımı özendirmek,                                                                                                                                                                     
 20. Hizmet kalitesini artırmak amacıyla iç ve dış paydaşlarla ortak projeler geliştirmek,                                              
 21. Gerekli görülmesi durumunda işlerin dış kaynak kullanımıyla yürütülebilmesini sağlamak için gerekli tüm yasal adımları ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Cad. Belediye Sarayı Haymana/Ankara
Tel: 0312 658 10 07 /119
E-Posta: basin@haymana.bel.tr

 

EK DOSYALAR