Haymana Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Geri

Ferdi ÇAKMAK

Müdür V.

                                                                                    T.C. HAYMANA BELEDİYESİ

                                               KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

               Amaç

               MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; Haymana Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

               Kapsam

               MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik; Haymana Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları kapsar.

               Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. a) Başkan: Haymana Belediye Başkanını,
 2. b) Belediye: Haymana Belediyesini,
 3. c) Başkan Yardımcısı: Mevzuata göre atanmış veya seçilmiş Haymana Belediye Başkan Yardımcılarını,

ç) Başkanlık: Haymana Belediye Başkanlığını,

 1. d) Meclis: Haymana Belediye Meclisini,
 2. e) Büyükşehir belediyesi: Ankara Büyükşehir Belediyesini,
 3. f) Birim: Haymana Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki alt çalışma gruplarını,
 4. g) EBYS: Elektronik belge yönetim sistemini,

ğ) Encümen: Haymana Belediye Encümenini,

 1. h) İlçe: Haymana ilçesini,

ı) Müdürlük: Haymana Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

 1. i) Müdür: Haymana Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,
 2. j) Personel: Belediyede Norm Kadroya göre Haymana Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel, şirket personelini,
 3. k) Yönetmelik: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini,
 4. l) SDP: Standart Dosya Planını ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5 – (1) Müdürlük temel ilke olarak;

 1. a) Uygulamalara ilişkin kayıt ve belgelerin her an denetime hazır bulundurulmasını,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik, kalite ve ihtiyaca uygunluğu,
 3. c) Kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutulmasını,

ç) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirliği,

 1. d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliği,
 2. e) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflığı,
 3. f) Uygulamalarda adaleti, hizmette eşitliği ve hesap verilebilirliği esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Teşkilat Yapısı

MADDE 6 – (1) Müdürlük; Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, İdari İşler Birimi, Kültürel İşler Birimi Biriminden oluşur.

(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyon yapısı içerisinde norm kadro mevzuatına uygun olarak müdür, memur, işçi, sözleşmeli memur, sözleşmeli personel ve hizmet alımı kapsamında çalışan personelden oluşmaktadır.

Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır;

 1. a) Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak, tanıtılmasına yönelik konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak,
 2. b) Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak; bu amaçla kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapmak,
 3. c) Çocukların, gençlerin, kadınların boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlamak ve hayata geçirmek,

ç) Tarihi ve kültürel mekânlara geziler düzenlemek ve bu gezilere katılımı sağlamak,

 1. d) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek,
 2. e) Tören, toplu iftar, sünnet, şenlik organizasyonları düzenlemek,
 3. f) Düğün, mevlit, taziye tören, anma ve sosyal etkinlik vb organizasyonlarda vatandaşlardan gelen masa, sandalye, çadır vb. malzeme taleplerini karşılamak,
 4. g) Sinema, tiyatro vb. etkinlikler ile halkın kültürel anlamda gelişimine katkıda bulunmak,

ğ) Halk kütüphaneleri, müzeler açmak ve işletmek,

 1. h) Eğitime destek olmak üzere ilgili Bakanlığın denetim ve gözetiminde ücretsiz olarak her türlü kursu düzenlemek ve öğrencileri için etüt hizmeti vermek,

ı) Aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İlçe halkına ev ekonomisi, beceri, hobi vb. kursları açmak ve bu amaçla merkezi yönetim birimleriyle koordinasyonda bulunmak,

 1. i) Müzik ve gösteri sanatlarıyla ilgili kurslar açmak,
 2. j) Belediye ve halk bütünleşmesini sağlamak amacı ile halkın her kesimine hitap eden kültürel yarışmalar düzenlemek,
 3. k) Belediye tarafından kurulmuş ve kurulacak olan tesislerden halkın yararlanmasını sağlamak, bu tesislerde verilecek eğitimleri düzenlemek ve koordine etmek,
 4. l) Kültür merkezlerinde etkinliklerin bilet fiyatlarını ve salon tahsis bedellerini belirleyerek meclise sunmak,
 5. m) Belediyece gerçekleştirilen kültürel ve sosyal faaliyetler ile yapısal proje ve icraatların tanıtımını sağlamak üzere ilgili müdürlük ile işbirliği içerisinde dergi, broşür, afiş, bilboard gibi dokümanlar hazırlamak,
 6. n) Kent Konseyi kapsamında yapılacak çalışmaları yürütmek,

(2) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuata göre Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(3) Müdürlük, Başkan ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından kendisine verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri, gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle, belediyenin öngördüğü misyon, vizyon ve ilkeler doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur.

               Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

               MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

 1. a) Müdürlüğü, Başkanlık makamına karşı temsil etmek, Başkan ve ilgili Başkan Yardımcısı tarafından verilen görevleri gerçekleştirmek,
 2. b) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine edip bunların etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak, Başkan ve ilgili bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısından gelen talimatları mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
 3. c) Müdürlükteki görevli tüm birim personellerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

ç) Müdürlük personelinin birinci disiplin amiri, tahakkuk amiri ve harcama yetkilisi olarak Müdürlüğü sevk ve idare etmek,

 1. d) Personelin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerin kullanılmasını sağlamak; rapor, doğum, ölüm gibi konular ile personelin özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek,
 2. e) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını, personellerin uyum içinde çalışmasını sağlamak,
 3. f) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarını sağlamak,
 4. g) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,

ğ) Belediyenin stratejik plan ve performans programında Müdürlükle ilgili yer alan çalışmaları yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

 1. h) Performans hedefleri, iş kapasitesi ve faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planlarını hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak,

ı) Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” hazırlamak,

 1. i) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “Hizmet Standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için tedbirler almak, süreç iyileştirmesi yapmak,
 2. j) Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümü yapmak,
 3. k) Kamu İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması çalışmalarını yürütmek,
 4. l) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin “Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak,
 5. m) Müdürlük ile Belediyedeki diğer müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak,
 6. n) Müdürlüğe bağlı birimlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbirleri almak,
 7. o) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Müdürün yetkileri şunlardır;

 1. a) Müdür, görevlerin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve Başkan ya da bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının onayı ile Müdürlük dâhilinde görev yerlerini değiştirmekle,
 2. b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat gereğince, Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmakla yetkilidir.

(3) Müdürün sorumlulukları şunlardır;

 1. a) Müdürün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklemiş olduğu görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında gerçekleştirilmesinden Başkana karşı sorumludur.

İdari İşler Biriminin Görevleri

               MADDE 9 – (1) İdari İşler Biriminin görevleri şunlardır;

 1. a) Müdürlüğün kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalarını ve gelen-giden evraklarını arşivleme işlemini yürütmek,
 2. b) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ve saklanmasını sağlamak,
 3. c) Müdürlükte “Standart Dosya Planı”nın eksiksiz, mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak ve müdürlük arşivini oluşturmak,

               ç) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

 1. d) Harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
 2. e) Müdürün talimatıyla satın alım taleplerini açmak ve satın alma sonuçlarına kadar süreci takip etmek,
 3. g) Müdürlüğün demirbaş işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak takibini yapmak,

               ğ) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarfiyat malzemelerinin teminini sağlamak,

 1. h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik çalışma planlarını, performans programlarını, faaliyet raporları ile istatistikleri hazırlamak ve müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek,

               ı) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak,

 1. i) Müdür ve müdürün yetkili kıldığı kişiler tarafından verilen diğer işleri yapmak.

               Kültür İşler Biriminin Görevleri

               MADDE 12 – (1) Kültür İşleri Biriminin görevleri şunlardır;

 1. a) Tarihi ve kültürel mekânlara geziler düzenlemek ve bu gezilere katılımı sağlamak,
 2. b) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek,
 3. c) Aile ekonomisine katkı sağlayıcı kurslar açmak (ev ekonomisi, beslenme, bilgisayar vb.),

               ç) Seminer, konferans ve aile içi eğitimler düzenlemek (sağlık, çocuk gelişimi vb.), eğitimi koordine etmek,

 1. d) Kültür merkezlerinden halkın yararlanmasını sağlamak,
 2. e) Müzik ve gösteri sanatlarıyla ilgili kursları açmak,
 3. f) Eğitime destek olmak üzere ilgili Bakanlığın denetim ve gözetiminde ücretsiz olarak üniversite hazırlık, kamu personeli sınavı vb. her türlü kursu düzenlemek ve örgün öğrenim öğrencileri için etüt hizmeti vermek,
 4. g) Sinema, tiyatro vb. etkinlikler ile halkın kültürel anlamda gelişimine katkıda bulunmak,

               ğ) Tören, toplu iftar, sünnet, şenlik organizasyonları düzenlemek,

 1. h) Belediye ve halk bütünleşmesini sağlamak amacı ile halkın her kesimine hitap eden kültürel yarışmalar düzenlemek,

               ı) Belediye personelinin motivasyonunu artırıcı aktiviteler (gezi, tatil, kamp vb.) gerçekleştirmek,

 1. i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 2. j) Müdür ve müdürün yetkili kıldığı kişiler tarafından verilen diğer işleri yapmak.

              

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik Haymana Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Belediye Meclisinin 03/03/2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK DOSYALAR